1. Bild der Plakataktion RumoursAboutGermany#
  2. Kalender سیستم تعیین وقت ملاقات
Bild der Plakataktion

RumoursAboutGermany#

Do not believe the rumours and false information deliberately spread by human traffickers about the allegedly easy trip and the easy life in Germany.  Do not risk your lives by trying to flee to Europe.  Human traffickers are criminals who are only interested in money. They don’t tell the truth and don’t care about human lives. هرگز به شایعات و معلومات نادرست که در مورد سفر و زنده گی آسان در آلمان از طرف قاچاقچیان انسان ارایه میگردد باور ننماید. هیچگاه با به خطر انداختن جان خویش به ارپا فرار نکنید.قاچاقچیان انسانها مجرمین اند که فقد به پول فکر میکنند. آ نها هرگز واقعیت را نمیگویند و زنده گی انسان نزد آنها ارزش ندارد. آلمان ته ده سفراو هلته ده ژوند په باره کښی ده قاچاق برانو په غلطو معلوماتو او قصدی آوازو باور مه کوی. اروپا ته ده تیښتی په لټه کی خپل ژوند له گواښ سره مه مخامخ کوی. قاچاق بران جنایتکاران دی

Kalender

سیستم تعیین وقت ملاقات

تعیین وقت ملاقات  در سفارت آلمان صرف از طریق آنلاین امکان پذیر میباشد. لطفاً کوشش ننمایید تا با استفاده از شماره های مختلف پاسپورت چندین وقت ملاقات تعیین کنید. این کار شما باعث رد شدن درخواست ویزه ی شما میگردد. همچنان باید دقت لازم بخرچ دهید تا مطمین شوید که شماره پاسپورت و ایمیل آدرس را کاملاً درست نوشته اید. یک اشتباه میتواند سبب آن گردد تا از ورود شما به بخش ویزه جلوگیری بعمل آید. با استفاده از لینک زیر می توانید به صورت آنلاین وقت ملاقات تعیین نمایید:

تذکر مهم

اطلاعیه مهم

شعبه قونسلی ودفتر ویزه سفارت آلمان در کابل بعلت بمگذاری مورخ 31 ماه می سال 2017 برای مدت نامعلوم مسدود است.

تماس:
kabu%27%auswaertiges-amt%27%de,Visa


1. درخواست های جدید ویزه

الف) ویزه شنگن (برای اقامت الی 90 روز)
ویزه شنگن به هدف اصلی سفر به آلمان را میتوانید بلافاصله در دفاتر قونسلی زیر درخواست نمایید:

سفارت آلمان در دهلی جدید:
http://vfs-germany.co.in/

سفارت آلمان در اسلام آباد:
https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=kabulvisa

جنرال قونسلگری آلمان در استانبول:
http://idata.com.tr/de/en

جنرال قونسلگری آلمان در دوبی:
http://www.vfsglobal.com/germany/UAE/

ب) ویزه آلمان
درخواست های جدید جهت الحاق به فامیل، درخواست ویزه تحصیلی و سایر درخواست های ویزه آلمان را میتوانید به سفارت های آلمان در اسلام آباد و دهلی جدید ارائه نمایید.

تعین وقت ملاقات برای متقاضیان در سفارت آلمان در اسلام آباد آغاز گردیده است. با متقاضیان به نوبت مطابق به لست ثبت نام تماس برقرار میگردد. تعین وقت ملاقات برای متقاضیان درسفارت آلمان در دهلی جدید در آینده نزدیک آغاز میشود.

جداً خواهشمندیم تا از سوالات پیرامون پیشرفت کارخودداری نمایید، زیرا این امر باعث تأخیر در اجراآت میگردد.

مهم: ثبت نام در لست انتظار میتواند فقط از طریق "لینک" زیر صورت گیرد. درخواست مستقیم وقت ملاقات از سفارت آلمان در اسلام آباد بصورت اوتوماتیک فسخ میگردد.

جهت ثبت نام در لست انتظار برای درخواست های جدید الحاق به فامیل، درخواست ویزه تحصیلی وسایر ویزه ها به لینک زیر مراجعه نمایید:

https://service2.diplo.de/rktermin/extern/choose_realmList.do?request_locale=de&locationCode=kabulvisa

اگرشما قبل ازمسدود شدن شعبه قونسلی سفارت آلمان در کابل در لست ملاقات ثبت نام نموده و یا وقت ملاقات برای تان تعین شده بود، لطفاً هنگام ثبت نام برای تعین وقت ملاقات شماره معرف یا ریفرنس قبلی را ارائه نمایید. دراینصورت به درخواست شما اولویت داده میشود.  

درمورد محدویت زمانی برای الحاق اعضای خانواده متقاضیان که درخواست پناهندگی شان پذیرفته شده و سایر پناهندگان به سایت انترنتی زیرمراجعه شود:
www.fap.diplo.de

ج) معلومات مهم

لطفاً دقت نمایید که اتباع افغانستان برای سفر به کشورهای هندوستان، پاکستان،ترکیه، امارات متحده عربی و تاجکستان نیاز به ویزه دارند. برای درخواست ویزه آلمان در کشور ثالث میتوان درخواست ویزه این کشورها را از نمایندگی های سیاسی شان نمود. براساس معلومات وزارت امورخارجه آلمان اتباع افغانستان میتوانند درحال حاضر با داشتن ویزه ترکیه و یا ویزه آمریکا به ترکیه سفر نمایند.

درخواست های ویزه اتباع افغانستان در نمایندگی های سیاسی آلمان در دهلی جدید، استانبول، دوبی (در آینده همچنان در اسلام آباد) درصورت پذیرفته میشوند، که متقاضیان دراین کشورها اقامت قانونی داشته باشند.  

لطفاً دقت نمایید که مبنی بر مقرره سازمان بین المللی هوانوردی ملکی پاسپورت های دست نویس که توسط دستگاه های الکترونیکی قابل خوانش نباشند، از تاریخ 25 نوامبر سال 2017 به بعد قابل پذیرش نمی باشند. دارنده گان پاسپورت های دست نویس باید به همین دلیل پاسپورت های جدید الکترونیکی درخواست نموده و برای درخواست ویزه آنرا ارائه نمایند.

2. درخواست های که قبلاً برای صدور ویزه ارائه گردیده اند
 
وزارت امورخارجه آلمان درخواست های ویزه (الحاق به فامیل، تحصیل و غیره) را که قبلاً به سفارت آلمان درکابل ارائه گردیده اند، از همین اکنون درمرکز وزارت خارجه در برلین اجراآت مینماید.
پس از آنکه درمورد درخواست ها در برلین اجراآت صورت گرفت، قرار است که متقاضیان به سفارت خانه های آلمان در دهلی جدید و یا اسلام آباد مراجعه نموده و ویزه و یا هم جواب رد درخواست را همراه با اصل مدارک خویش بدست آرند. تحویلدهی اسناد در نمایندگی دیگر ممکن نیست. با متقاضیان بزودی تماس صورت میگیرد.
 
امیدواریم تا دراین مورد تفاهم داشته باشید که در حال حاضر به پرسش ها پیرامون پیشرفت کارجواب ارائه نمیگردد، زیرا این امر باعث تأخیر در اجراآت درخواست ها میگردد.

درصورتیکه از شما هنگام ارائه درخواست تان قبل از تاریخ 31 ماه می سال 2017 تقاضا بعمل آمده بود تا اسناد و مدارک تان را ارسال نمایید، میتوانید آن اسناد را به آدرس الکترونیکی زیر بفرستید:
kabu%27%auswaertiges-amt%27%de,visa

لطفاً اسنادی را که از شما تقاضا شده حتی المکان به شکل فایل "پی دی اف" بفرستید، تا باعث تأخیر بیشتر در اجراآت نشود.

کار روی استرداد نسخه های اصلی اسناد و همچنان پاسپورت های که قبل از تاریخ 31 ماه می 2017 درکابل برای صدور ویزه ارائه گردیده اند، جریان دارد و وزارت امورخارجه آلمان بعلت شرایط امنیتی با چالش های قابل ملاحظه لوژیستکی مواجه میباشد.  از متقاضیان متضرر خواهش میشود تا درین مورد نیز حوصله داشته باشند، هرزمانیکه استرداد اسناد ممکن شد، برای آنها اطلاع داده میشود. درموارد بسیار ضروری توصیه میگردد تا به تهیه اسناد سفر و کاپی یا مثنی اسناد دیگر در کشور شان اقدام نمایند.

3. رویداد های اضطراری قونسلی، پاسپورت های آلمانی و بررسی اسناد و مدارک افغانی


پیرامون وقایع اضطراری قونسلی در افغانستان باید مستقیماً با وزارت امورخارجه آلمان تماس برقرارگردد. اتباع آلمان در افغانستان میتوانند در شرایط اضطراری به یکی از سفارتخانه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا مراجعه نمایند.  

مرجع مسئول امور پاسپورت برای اتباع آلمان که در افغانستان اقامت دارند، سفارت آلمان در اسلام آباد تعین گردیده است. درخواست پاسپورت جدید آلمانی را میتوان به تمام نمایندگی های دیگر سیاسی آلمان ویا  به مراجع داخلی امور پاسپورت ارائه نمود.   

صدور تصدیقنامه و تصدیق کاپی سند از روی اصل و تصدیق اسناد درتمام نمایندگی های سیاسی و جنرال قونسلگری های آلمان در منطقه ممکن میباشد. لطفاً درچنین موارد پیش از وقت با نمایندگی مورد نظر تان مستقیماً در تماس شوید.
کنترول و بازبینی اسناد و مدارک رسمی افغانستان تا اطلاع ثانی نا ممکن میباشد. درارزیابی اصلیت اسناد و مدارک، مراجع مسئول درحیطه صلاحیت شان بصورت خود مختار حق ابراز نظر را دارند.

Symbolbild

تذکر مهم

بعد از این سیستم وقت ملاقات سفارت تغییر نموده است:

برای درخواست ویزه الحاق به فامیل هر شخص متقاضی( همچنان اطفال) باید خود را در سایت انترنتی سفارت آلمان ثبت نمایند

زمان وقت ملاقات از طرف سفارت به ترتیب توسط ایمیل برایتان اطلاع داده میشود و میتواند روز ها یا هفته ها طول بکشد تا اینکه وقت ملاقات برای شما تعین گردد

وقت ملاقات برای ویزای تحصیلی ویزه کورس زبان ویزه سفر مجدد و یا ویزه شنگن(کمتر از نود روز) مانند قبل به شکل مستقیم از همین صفحه انترنتی گرفته میشود

اگر وقت ملاقات به کتگوری اشتباه اخذ گردد درخواستی قبول نگردیده و وقت ملاقات مجدداّ باید اخذ گردد

سوالات در مورد وقت ملاقات متاسفانه جواب داده نمیشود

DW / H. Sirat

سفارت آلمان در کابل: به عواقب ترک کشور خود فکر کنید

سفارت آلمان در افغانستان کمپاینی را به منظور آگاهی دهی مردم افغانستان به خصو جوانان در رابطه با مهاجرت به آلمان آغاز کرد. در این کمپاین از افغان‌ها خواسته شده تا درباره عواقب ترک کشور خود فکر کنند. م...

Markus Potzel German Ambassador Kabul

گفتگو با سفیر آلمان در کابل در مورد کمپاین آگاهی‌دهی درباره مهاجر

سفارت آلمان در کابل کمپاینی را برای آگاهی دهی در مورد مهاجرت راه اندازی کرده است. هدف این کمپاین این است که به افغان‌ها آگاهی داده شود تا با پرداخت پول به قاچاقبران انسان به مقصد رسیدن به اروپا جان خود را به خطر نیاندازند. مارکوس پوتسل سفیر آلمان در کابل در مصاحبه‌ای با دویچه وله در رابطه به این کمپاین شرح می‌دهد.

توجه


از 5 ماه اکتوبر سال 2015 جهت درخواستی پاسپورت آلمانی وقت ملاقات قبلی ضروری است.

وقت ملاقات را شما میتوانید بطور رایگان در همین سایت انترنتی بدست بیاورید.

برای هر شخص متقاضی وقت ملاقات ضروری است حتی برای اطفال خورد سال نیز وقت ملاقات ضروری میباشد!

لطفاً اوراق معلوماتی را جهت درخواست پاسپورت آلمانی بخوانید.

سیستم تعین وقت ملاقات


فورم درخواستی و ورقه معلوماتی پاسپورت آلمانی صرف به زبان آلمانی

Symbolbild: 100 Jahre deutsch-afghanische Freundschaft

صد سالگی روابط آلمان و افغانستان در کابل تجلیل شد

آلمان و افغانستان صدسالگی روابط دوستانه خود را تجلیل کردند. فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان روز یک شنبه به کابل آمد و در مراسم تجلیل از این روز شرکت کرد. مراسم تجلیل از صدمین سال روابط دوستی آلمان و افغانستان در یک محفل ویژه با اشتراک رییس جمهور غنی، داکتر عبدالله رییس اجراییه، اعضای کابینه و اعضای پارلمان برگزار شد.

گرد میولر، وزیر انکشاف و همکاری های اقتصادی آلمان (راست) با عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان

استراتیژی جدید برای افغانستان: دوستان قابل اطمینان در زمان تحول

برلین- "مشارکت قابل اطمینان در زمان تحول" – این عنوان استراتیژی سیاست انکشافی وزارت انکشاف و همکاری های اقتصادی جمهوری فدرال آلمان برای افغانستان برای سال های 2014 الی 2017 می باشد، که جناب داکتر گرد میولر، وزیر انکشاف و همکاری های اقتصادی در کنفرانس بین المللی چندین روزه معرفی می نماید. استراتیژی جدید تنظیم کننده همکاری های انکشافی با افغانستان پس از ختم مأموریت نیروهای حافظ صلح یا آیساف می باشد.

وقت و آب و هوا در آلمان

Berlin:
03:00:25 2 °C
اداره هواشناسی آلمان
Botschafter Potzel auf Khurshid TV. Screenshot

مصاحبه سفیر کبیر آلمان درکابل با تلویزون خورشید تاریخ 10.09.2015

Botschafter Potzel auf Ariana TV. Screenshot

مصاحبه سفیر  کبیر آلمان درکابل با تلویزون آریانانیوز به لسان دری

آدرس، ساعت های کاری و شماره های تماس سفارت

درین صفحه تمام ملومات را درباره وقت ملاقات، آدرس، اوقاتکاری و شمارهای تیلفون بدست آرید.

تذکر مهم: "واکسین پولیو"

واکسین

از تاریخ 15.06.2014 به بعد صدور ویزه برای اشخاصیکه در پاکستان، سوریه و یا کامرون زندگی می کنند و یا درحال حاضر برای مدت بیش از 4 هفته در این کشور ها اقامت داشته اند، وابسته به ارائه یک سند معتبر بین المللی (کارت بین المللی واکسیناسیون) واکسین پولیو یا فلج می باشد.

نگاهی به آلمان امروز

یک کتاب راهنما با اطلاعات موثق و به روز در مورد آلمان است. در این کتاب نویسندگانی سرشناس در ده فصل جنبه های گوناگون زندگی مدرن در آلمان را – از اقتصاد گرفته تا فرهنگ – معرفی می کنند. هر فصل را ارقام، داده ها و تورقی تاریخی و جذاب همراهی می کند. از این طریق به صورت آن لاین این اطلاعات را دریافت می کنید:

دویچه ویلی روی شبکۀ جهانی